Informacje o kierunku

Teleinformatyka

To nowatorski kierunek studiów dziennych – inżynierskich i magisterskich – prowadzonych przez Instytut Telekomunikacji na Wydziale IET AGH. Program studiów powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT, uzyskał akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako kierunek unikatowy oraz uwzględnia wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. W rankingu szkół wyższych „Perspektyw 2014”, Wydział IET AGH zajął I miejsce w kształceniu specjalistów w kierunkach IT.

W nowoczesnych, świetnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach nasi studenci uczą się projektowania i optymalizowania sieci informatycznych i telekomunikacyjnych, poznają zagadnienia związane z protokołami sieciowymi, bezpieczeństwem sieci i inżynierią ruchu teleinformatycznego. Szybko wykorzystują zdobytą wiedzę – praktyczne zajęcia w laboratorium zaczynają się u nas już na pierwszym roku! W zakresie zajęć dydaktycznych stale współpracujemy m.in. z firmami Akamai, Cisco, Comarch, Ericpol, Motorola, Nokia Networks czy Orange.

Absolwenci naszego Wydziału są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych i producentów oprogramowania dla sieci. Badania rynkowe dowodzą, że specjaliści z branży IT należą do najlepiej zarabiających grup zawodowych!

Studia

Proces kształcenia

Studia na kierunku teleinformatyka rozpoczynamy od wyposażenia naszych studentów w solidne podstawy z matematyki, informatyki i telekomunikacji, ale już od pierwszego roku uczymy ich także w laboratorium sieci komputerowych jak można wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Dalsze kształcenie na poziomie inżynierskim odbywa się w trzech równoległych ścieżkach nauczania: ścieżka informatyczna, ścieżka telekomunikacyjna oraz sygnały i multimedia.

Studia na poziomie magisterskim zapewniają absolwentom pogłębioną znajomość ekosystemu teleinformatycznego, czyli efektywnego łączenia różnych technologii, ale z uwzględnieniem aspektów biznesowych czy jakości usług. Program studiów magisterskich zawiera też elementy matematyki stosowanej, wykorzystywanej do pozyskiwania wiedzy (data mining) oraz do modelowania sieci i usług. Posiadanie takich umiejętności analitycznych jest dzisiaj niezbędne przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

W celu ułatwienia naszym absolwentom startu w pracy zawodowej zapewniamy im także szkolenia z zakresu ekonomii, zasad biznesu, języka obcego, udział w warsztatach z podnoszenia kompetencji interpersonalnych, zarządzania projektami oraz przedsiębiorczości innowacyjnej.

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir:

„Program studiów został tak zaprojektowany, aby naszym studentom przekazać jak właściwie skomponowaną wiedzę w zakresie technologii teleinformatycznych, ale wiedzę ugruntowaną w jak największej liczbie zajęć praktycznych – laboratoryjnych oraz projektowych. Korzystaliśmy przy tym ze wskazówek firm branży IT ściśle współpracujących z Instytutem Telekomunikacji, a dzisiaj tworzących Radę Społeczną Wydziału IET. Śmiem twierdzić, że udało się nam, a miarą tego sukcesu – wspólnego studentów oraz wykładowców – jest fakt, że inżynieranci w znakomitej większości podejmują pracę zawodową w branży IT oraz fakt, że coraz więcej firm z IT zgłasza się do nas z propozycjami specjalistycznych wykładów, szkoleń, akademii, kursów czy stażów”.

Nie tylko wykłady

Jesteśmy praktykami i zależy nam na tym, by studenci teleinformatyki w praktyce doskonalili umiejętności, zdobywane na wykładach i w laboratoriach. Dlatego w trakcie studiów dajemy im możliwość:

 • współudziału w ważnych krajowych i europejskich projektach naukowych,
 • realizowania własnych pomysłów w kole naukowym,
 • wzięcia udziału w sprawnie działającym programie międzynarodowej wymiany studentów z uczelniami w Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech.

Zasady programu umożliwiają nawet roczny pobyt zagranicą, bez konieczności przedłużania studiów w AGH i z zapewnionym stypendium!

Co po studiach?

Po studiach inżynierskich zapraszamy do kontynuowania nauki na studiach magisterskich na kierunkach teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja oraz informatyka. Studia na naszym wydziale zostały wyróżnione przez Państwową Komisję Akredytacyjną za wysoką jakość kształcenia, w tym również za możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Studenci o zainteresowaniach badawczych mogą ubiegać się o studia doktoranckie i w ciągu czterech lat uzyskać stopień doktora w jednej z dyscyplin: telekomunikacja, informatyka lub elektronika. Tytuł taki jest przepustką do pracy na najlepszych uczelniach zagranicznych i krajowych oraz umożliwia osiągnięcie wysokiego stanowiska w firmach z branży IT.

Absolwenci teleinformatyki bez trudu znajdują zatrudnienie u operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych i producentów oprogramowania dla sieci. Pracują jako projektanci nowych usług telekomunikacyjnych oraz architekci i administratorzy sieci komputerowych, a także z sukcesem zakładają własne firmy.

Program Studiów

Ścieżki nauczania na poziomie inżynierskim

PRZEDMIOTY

INFORMATYKA

 • System operacyjny to zespół programów, który działa w systemie komputerowym nieustannie. Do zadań systemu operacyjnego należy nadzór nad działaniem innych programów, przeciwdziałanie błędom użytkowników i programów użytkowników, i nawet programów systemowych (np. sterowników), oraz arbitraż dostępu programów do sprzętu. Pokazanie podstaw zasad budowy i zadań systemu operacyjnego, w jego współczesnej koncepcji architektury, stanowi cel przedmiotu „Systemy operacyjne”. Przedmiot zajmuje się takimi pojęciami jak procesy, synchronizacja, komunikacja, użytkowanie i administracja systemu operacyjnego, jako tworu niezwykle dynamicznego i niezbędnego interfejsu pomiędzy sprzętem elektronicznym a jego użytkownikiem.

 • Dziś trudno wyobrazić sobie system informatyczny, który nie zawierałby bazy danych. Język SQL (Structured Query Language) to obecnie najważniejszy język służący zadawaniu zapytań oraz wykonywaniu innych operacji na bazach danych. Każdy program komunikujący się z bazą danych - niezależnie od języka programowania - zawiera wstawki w języku SQL. Mimo pierwszego wrażenia prostoty, język SQL nie jest wcale łatwy w użyciu. Na zajęciach omawiana jest struktura współczesnych systemów bazodanowych, podstawy ich projektowania oraz zaawansowane konstrukcje w języku SQL. Szczególny nacisk położony jest na dobre zrozumienie omawianych zagadnień - wykłady zawierają specjalnie opracowane przykłady. Laboratorium zsynchronizowane z wykładami pozwala przećwiczyć umiejętności w posługiwaniu się językiem SQL.

 • Przedmiot poświęcony podstawowym i zaawansowanym mechanizmom tworzenia oprogramowania komputerowego bazującego na zbiorach obiektów i komunikacji pomiędzy nimi. Obejmuje praktyczne zastosowanie języków programowania takich jak C++, Java i C#. Omawiane są zasady tworzenia modelu dziedziny programu UML, projektowania struktur danych i działań, przygotowania implementacji rozwiązań, a także programowania sieciowego TCP/IP. Zajęcia laboratoryjne rozszerzają wiedzę teoretyczną prezentowaną podczas wykładów o aspekty praktycznego zastosowania poznanych języków oraz umiejętność posługiwania się narzędziami programistycznymi.

 • Przedmiot obejmuje zastosowanie zintegrowanych środowisk programistycznych IDE do opracowania nowoczesnych aplikacji z interfejsami GUI. Prezentowane są m.in. wydajne sposoby przygotowania komponentów rozwiązań i obsługi zdarzeń, procesy budowy okien, tworzenie bibliotek dynamicznych i rozszerzeń programów, metody integracji baz danych i systemów mobilnych, obsługa systemów VCS. Tematyka zajęć laboratoryjnych obejmuje języki programowania C++, C#, Java, Python, oraz ich zaawansowane mechanizmy i właściwości.

 • Przedmiot poświęcony zagadnieniom programowania usług sieciowych. Obsługa sieci jest obecnie podstawą w prawie wszystkich aplikacjach. Znajomość mechanizmów sieciowych w systemach operacyjnych umożliwia tworzenie wydajnych, skalowalnych i bezpiecznych usług. Student podczas zajęć poznaje podstawy implementacji mechanizmów sieciowych i programowania protokołów sieciowych w systemach operacyjnych. Laboratoria prowadzone są w systemie Linux, który jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym systemem operacyjnym z rodziny Unix. System operacyjny Linux jest wykorzystywany w sieciach szkieletowych, centrach danych, w systemach wbudowanych jak rutery bezprzewodowe, sprzęt medyczny, urządzenia nawigacyjne oraz w elektronice użytkowej.

 • W swoim założeniu przedmiot ma za zadanie dać studentowi pełny przekrój przez podstawowe oraz zaawansowane techniki programowania stron WWW. Podczas wykładu, który uzupełniony jest praktycznymi zajęciami laboratoryjnymi przedstawiane są zagadnienia z zakresu: HTML5, CSS3, JavaSscript, PHP, SQL, AJAX, JQuery, NodeJS. Szczególny nacisk położony jest na umiejętność wykorzystania OOP (Object Oriented Programming) w wyżej wymienionych językach skryptowych. Idea przyświecająca prowadzeniu tego przedmiotu to przedstawienie dobrych praktyk programowania i tworzenia profesjonalnych portali WWW, które będą atrakcyjnie wyglądać na laptopie, tablecie czy telefonie.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Pełny program studiów jest dostępny w akademickim systemie:

SYLLABUS

PRZEDMIOTY

TELEKOMUNIKACJA

 • Lokalne sieci teleinformatyczne to przedmiot, który pozwala zapoznać się w jaki sposób są przesyłane dane w sieciach domowych, dostępowych, miejskich i rozległych. Startując od podstawowej i najbardziej powszechnej wersji sieci działającej zgodnie ze standardem IEEE 802.3 przezentowane są kolejne etapy ewolucji tego standardu w kierunku najbardziej zaawansowanych sieci operatorskich. Szczególnym uzupełnieniem wykładu są zajęcia laboratoryjne, na których, korzystając ze sprzętu czołowych producentów światowych, studenci budują i konfigurują zaawansowane topologie sieciowe nabywając praktycznych umiejętności administrowania siecią.

 • Sieci IP to przedmiot o współczesnym Internecie, a ściśle o rdzeniu komunikacyjnym Internetu, na którym oparte są sieci społecznościowe, sieci WWW, sieci wymiany plików i sieci mobilne a także nowoczesne rozwiązania chmurowe, systemy wirtualizacji oraz Internet Rzeczy. Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne służą poznaniu architektury sieci IP nowej generacji, zasad komunikacji, usług oraz poruszają nowe zagadnienia, obecnie stanowiące wyzwanie dla specjalistów. Program zajęć odpowiada potrzebom studentów, którzy pragną w przyszłości pracować jako projektanci i budowniczy sieci, osób, które będą zarządzać pracą takich sieci a także tych, którzy będą tworzyć aplikacje, w których sprawna komunikacja ma zasadnicze znaczenie.

 • Przedmiot poświęcony zagadnieniom szybkiej transmisji danych przy użyciu włókien światłowodowych. Sieci światłowodowe stanowią podstawę wszystkich dzisiejszych sieci transmisji danych – poczynając od rdzenia sieci Internet, przez łącza transmisyjne sieci komórkowych, po łącza dostępowe użytkowników domowych. Student podczas zajęć poznaje podstawy propagacji sygnałów optycznych w światłowodzie, architektury dzisiejszych sieci optycznych, kierunki ich rozwoju w przyszłości. Zajęcia laboratoryjne obejmują zaawansowane techniki pomiarów światłowodowych, konfigurację i uruchomienie nowoczesnej sieci optycznej.

 • Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne należą obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej telekomunikacji. Stale zwiększająca się szybkość transmisji danych dla użytkowników ruchomych wiąże się z koniecznością wprowadzania zmian w architekturze takich sieci oraz modyfikacją protokołów w nich stosowanych. Każdego roku powstaje kilkanaście nowych standardów i rozszerzeń związanych z bezprzewodowymi sieciami osobistymi, lokalnymi, miejskimi i rozległymi. W ramach prowadzonych wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych studenci mogą zapoznać się z zasadą działania, sposobem konfiguracji, analizą wydajności i optymalizacją pracy nowoczesnych urządzeń bezprzewodowej transmisji danych (np. Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, WiMAX).

 • Urządzenia w systemach teleinformatycznych to przedmiot, którego celem jest prezentacja fizycznych aspektów działania sieci komputerowych. Student ma możliwość zapoznania się z różnymi typami urządzeń oraz sposobami łączenia ich ze sobą w sieciach domowych, sieciach rozległych oraz w sieciach w centrach danych. Poznaje także zasady ich zasilania i utrzymania. Zajęcia obejmują projekt pozwalający pogłębić treści przekazywane na wykładach.

 • W ramach tego kursu studenci poznają różne metody ochrony danych cyfrowych – począwszy od algorytmów kryptograficznych, skończywszy na urządzeniach filtrujących ruch i wykrywających ataki sieciowe. Podczas zajęć laboratoryjnych testowane są własnoręcznie skonfigurowane usługi i systemy bezpieczeństwa. Aby wiedzieć jak odpowiednio zabezpieczyć swoją swój system, studenci poznają różne typu ataków sieciowych i oprogramowanie złośliwe.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Pełny program studiów jest dostępny w akademickim systemie:

SYLLABUS

PRZEDMIOTY

SYGNAŁY I MULTIMEDIA

 • Przedmiot „Sygnały i systemy” przybliży Wam ciekawy świat analizy częstotliwościowej umożliwiającej przedstawienie nawet najbardziej skomplikowanego sygnału w postaci jego widma czyli kombinacji drgań sinusoidalnych o różnych amplitudach i częstotliwościach. Analiza częstotliwościowa jest ważną umiejętnością, gdyż projektant systemu teleinformatycznego może dowolnie kształtować właściwości sygnału przez zmianę parametrów jego składowych „klocków” – drgań sinusoidalnych. Prym wiodą tu filtracja i modulacje pozwalające przesyłać sygnały w różnych torach telekomunikacyjnych. Poznamy próbkowanie i dyskretyzację sygnałów będące podstawą wszelkich metod cyfrowej obróbki i transmisji sygnałów. Badamy intrygujące zjawisko rozmywania kształtu przekazywanych impulsów cyfrowych, które – jeżeli nie przeciwdziałamy mu inteligentnie – wprowadza więcej przekłamań aniżeli sam szum. Analizujemy przydatność do transmisji różnych impulsów cyfrowych – przecież nie sposób jest odgadnąć, że jeden z lepszych kształtów to pierwiastek z funkcji kosinus… „Sygnały i systemy” są też niepowtarzalną okazją do poznania takich gigantów nauki jak Fourier, Hilbert czy Laplace.

 • Telekomunikacja cyfrowa to przedmiot omawiający podstawowe zasady transmisji cyfrowej, a zwłaszcza nowoczesne metody transmisji bezprzewodowej w tym metody zapewniające bezpieczeństwo przesyłanych danych. Omawiane są podstawowe rodzaje modulacji cyfrowych, a także zagadnienia kodowania informacji zarówno po stronie źródła informacji jak i kanału transmisyjnego. Wyjaśnione są zagadnienia detekcji i korekcji błędów oraz ocena jakości transmisji. Wykład ilustrowany jest przykładami, które pokazują praktyczne aspekty transmisji danych cyfrowych, praktyczne metody budowy kodów odpornych na zakłócenia oraz uwidaczniają wszelkie zalety systemów cyfrowych.

 • Przedmiot dotyczący fascynującego analizowania, przetwarzania i przesyłania zbiorów liczb, zawierających różne dane (różną treść). Stanowi on wprowadzenie do nowoczesnej, multimedialnej telekomunikacji cyfrowej. Pozwala zrozumieć pod względem „sygnałowym” otaczającą cyfrową dżunglę, między innymi działanie cyfrowego: telefonu, radia, telewizji, modemu (modulatora i demodulatora), kodeka (kodera i dekodera), …. ogólnie dowolnego, magicznego, cyfrowego „pudełka”. Zajmuje się technikami nadawania i odbierania informacji (przesyłania bitów), kompresją mowy, muzyki, zdjęć i filmów (redukcji liczby bitów), rozpoznawaniem co jest mówione i kto mówi oraz wielu innymi interesującymi zagadnieniami.

 • Tematem przewodnim przedmiotu są zagadnienia związane z wykorzystaniem treści multimedialnych. W cyfrowym świecie analiza i przetwarzanie obrazów oraz dźwięku jest stałym elementem życia w społeczeństwie informacyjnym. Podczas zajęć student pozna sposoby kompresji obraz oraz dźwięku, metody składowania i przesyłania obiektów multimedialnych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z zapewnieniem usług oraz analityki cyfrowej treści, także 3D. Poza teoretycznymi podstawami, podczas zajęć niezwykle ważne będzie umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Pełny program studiów jest dostępny w akademickim systemie:

SYLLABUS

Opinie o kierunku studiów

TELEINFORMATYKA

 • "Ponad 50% kadry inżynierskiej naszej firmy Motorola Solutions w Krakowie ukończyło AGH. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, chęć dalszego uczenia się i zdobywania doświadczenia, odwaga w podejmowaniu nowych technologicznych i biznesowych wyzwań połączone z kreatywnym podejściem do tworzenia nowych rozwiązań telekomunikacyjnych sprawia, że zawsze z przyjemnością widzimy wśród naszych pracowników absolwentów Instytutu Telekomunikacji. Z dużą radością przyjęliśmy pomysł, który jest realizowany, czyli otwarcie nowego kierunku Teleinformatyka. Mogę w pełni polecić przyszłym studentom wybór tego kierunku. Stoi za tym dobrze przemyślany i zdefiniowany program nauczania, który w pełni wspiera nasze postrzeganie dalszych kierunków rozwoju telekomunikacji w świecie."

 • „Ericpol zatrudnia ponad stu absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja, prowadzonego obecnie na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Grupa ta stanowi ok. 15% wszystkich pracowników krakowskiego oddziału firmy, co jest najlepszym dowodem bardzo dobrego przygotowania absolwentów do podjęcia pracy w projektach z obszaru telekomunikacji i teleinformatyki. Niezwykle nas cieszy otwarcie nowego kierunku studiów teleinformatyka, który jeszcze w lepszym stopniu odpowiada naszym obecnym potrzebom”.

 • „Dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu Informatyki i Teleinformatyki był jednym z warunków związanych z decyzją lokalizacji naszego biura w Krakowie. Studenci Teleinformatyki na AGH są cenieni w naszej firmie za swoją wiedzę, umiejętności, pasje i zaangażowanie. W Akamai mają możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w dziedzinach technologii Internetowych na całym świecie. Ze względu na jakość i podejście do kształcenia studentów na kierunku Teleinformatyka, Akamai pragnie zacieśniać współpracę z AGH i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przyspieszaniem przesyłania danych i Internetem. W tym celu wspólnie z Instytutem Telekomunikacji Akamai organizuje Akamai Academy, a na studiach Teleinformatyka pracownicy Akamai prowadzą przedmiot dla studentów 3 roku.”

Oficjalna strona IT AGH

Instytut Telekomunikacji AGH


(dawniej Katedra Telekomunikacji AGH)

Instytut Telekomunikacji AGH jest czołowym ośrodkiem kształcenia i badań naukowych w dziedzinie technik teleinformatycznych. Na pełnych etatach zatrudniamy ponad 60 osób (w tym 5 profesorów tytularnych). Stale współpracuje z nami 20 doktorantów. Od 1996 roku nieprzerwanie uczestniczymy w wielu istotnych projektach europejskich, m.in. w projektach 7. Programu Ramowego oraz H2020. Braliśmy udział w opracowywaniu strategii rozwoju sieci czołowych polskich operatorów telekomunikacyjnych. Nasi pracownicy są konsultantami operatorów, producentów sprzętu i oprogramowania, a także instytucji regulacyjnych w Polsce i za granicą. Są także systematycznie zapraszani do recenzowania projektów europejskich, działają aktywnie w stowarzyszeniach zawodowych, organizują międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe, a także uczestniczą w redagowaniu renomowanych czasopism zagranicznych.

Dziekanat paw. D-17, pok. 1.4

ul. Kawiory 21

30-055 Kraków

Telefon: 12 617 59 03

IT AGH, paw. B-9, D-6

ul. Czarnowiejska 74

30-054 Kraków